Правна акта

Свој рад Удружење регулише позитивним законским прописима и правним актима.

Најосновнија правна акта која регулишу научноистраживачку делатност у Србији су:

  1. Закон о научноистраживачкој делатности, 8. децембар 2005. године, Службени гласник 110/05 (Република Србија)
  2. Закон о изменама и допунама закона о научноистраживачкој делатности, 23. март 2010. године, Службени гласник 18/10 (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
  3. Закон о Удружењима грађана, 8. јул 2009. године, Службени гласник 51/2009, 99/2011 (Република Србија)

 

Основна акта Српског друштва за проучавање обраде земљишта су:

  1. Статут Српског друштва за проучавање обраде земљишта, на седници одржаној 20. маја 2013. године (Оснивачка скупштина СДПОЗ)
  2. Одлука о именовању председника скупштине Српског друштва за проучавање обраде земљишта, (Оснивачка скупштина СДПОЗ)
  3. Одлука о именовању заменика председника скупштине Српског друштва за проучавање обраде земљишта, (Оснивачка скупштина СДПОЗ)
  4. Правилник о раду Српског друштва за проучавање обраде земљишта, (у припреми) (Скупштина СДПОЗ)
  5. Правилник о издавачкој делатности Српског друштва за проучавање обраде земљишта, (у припреми) (Скупштина СДПОЗ)

 

Национални савет за научни и технолошки развој:

  1. Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, Службени гласник 24/2016 (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја)