Мисија и визија

Наша основна делатност је научно истраживање у области обраде земљишта.

Основна делатност Удружења је научно истраживачки рад у области поправке (мелиорације) земљишта, као система сродних научних дисциплина. Основни интерес у својој делатности, Удружење остварује кроз основна, примењена и развојна научна истраживања у систему облагорођавња (мелиорације) земљишта користећи достигнућа у билогији; хемији; геологији; хидрологији; метеорологији; и просторног планирања. Научна делатност Удружења обавља се у складу са Законом о научноистраживачкој делатности Србије и постављеном програмском оријентацијом рада објављеном у статуту и другим актима СДПОЗ.

Основни задатак СДПОЗ је да проучава микро и макро појаве, те облике, односе, стања и процесе који их прате у физичко-биолошком систему.Истраживањима се обухватају, пре свих просторне области Србије, а уз међународну сарадњу истраживања сежу у регије Балканског полуострва, Јужне и Средње Европе, и Света.

Мисија Удружења је да као научно-истраживачка организација обједињује основна, примењена и развојна мултидисциплинарна истраживања природних наука, уз што већу примену добијених сазнања у циљу унапређења обраде земљишта.Упоредо се бавимо и популаризацијом науке и ширењу научних знања и вештина у јавном и приватном сектору, и међу појединцима, ради одрживог развоја земљишта.

Свој допринос Удружење остварује кроз:

- истраживачке резултате и иновације у стратешким областима које су у сагласности са потребама и развојним потенцијалима у Србији; научне радове својих чланова као круну истраживања, Удружење објављује у оквиру своје издавачке делатности;

- сарадњом са домаћим и иностраним институцијама на пољу истраживачког, научног и образовног система;

- усавршавањем стручњака из области земљорадње у циљу стицања знања и вештина потребних за успешан рад. У Удружењу је ангажовано XX чланова (међу којима је XX доктора наука, XX магистара, X мастера и Х дипломираних инжењера) који реализују пројекте финансиране од стране донација и из фондова за развој. Такође, у активностима Удружења је ангажован и одређен број техничких сарадника;

- пружањем консултантских и других услуга која воде примени најновијих знања и технологија у области обраде земљишта;

- пружање одговора на глобалне проблеме и допринос у развоју заједничких решења и иновативних идеја кроз организацију и учешће на различитим научним скуповима и семинарима на актуелне теме, као и публиковањем научних радова чланова Удружења у водећим међународним научним часописима у свету;

- популаризацијом науке и подизањем друштвене свести о значају научних истраживања и иновација за друштво у целини, а пре свега кроз предавања, промоцију и учешће Удружења на различитим манифестацијама у Србији.